Privacy

UW PRIVACY

privacy-policy-banner

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Voor Flow Motion Massage staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Flow Motion Massage overeenkomstig het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Flow Motion Massage, gevestigd aan De Blankvoorn 20 – 2661 KB  Bergschenhoek,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.flowmotion-massage.nl
De Blankvoorn 20
2661 KB  Bergschenhoek
telefoon 0651777278

Joke Huurman-van Nierop is de Functionaris Gegevensbescherming van Flow Motion Massage. Zij is te bereiken via massage.flowmotion@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flow Motion Massage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Flow Motion Massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Flow Motion Massage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– relevante gezondheidsgegevens –
Om de klachten waarvoor u Flow Motion Massage bezoekt zo goed mogelijk te kunnen verhelpen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flow Motion Massage gebruikt geen geautomatiseerde computerprogramma’s of -systeemverwerkingen.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Flow Motion Massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, personalia, adresgegevens:  Bewaartermijn 3 jaar vanaf uw laatste bezoek.

Gezondheidsgegevens die u hebt verstrekt:          Bewaartermijn 3 jaar.

De reden hiervan is om bij recidiverende klachten de voorgeschiedenis te kunnen beoordelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flow Motion Massage verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of bij eventuele doorverwijzing naar een zorgverlener. 
Dit geschiedt uitsluitend met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flow Motion Massage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flow Motion Massage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar massage.flowmotion@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Flow Motion Massage zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Flow Motion Massage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Flow Motion Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met mij op massage.flowmotion@gmail.com